RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI

BURS VE TEŞVİK YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1– (1) Bu yönergenin amacı Üniversitede eğitim-öğretim görmekte olan başarılı öğrenciler ile nitelikli araştırmalar yapan akademik personelin desteklenmesi ve teşvik edilmesidir.

Dayanak

Madde 2 – (1) Bu yönerge, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Senedi’nin 4. maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 – (1) Bu yönergede geçen;

Komisyon           : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Yurt-Burs-Öğrenci Komisyonu’nu,

Kurul                  : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Akademik Teşvik Değerlendirme Kurulu’nu,

Mütevelli Heyet : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti’ni,

Üniversite          : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ni,

Vakıf                  : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı’nı,
ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Bursları

Süper Burs

Madde 4 – (1) Süper burs, Türkiye genel başarı sıralamasında (ek puanlı yerleştirme başarı sırası hariç) ilk 1.000’e giren ve Üniversitenin lisans programlarından herhangi birine yerleşen öğrencilere verilen burstur.

Başarı Bursu

Madde 5 – (1) Başarı bursu, Türkiye genel başarı sıralamasında (ek puanlı yerleştirme başarı sırası hariç) ekteki tabloda yer alan başarı sıralamalarından herhangi birinde yer alan ve Üniversitenin lisans programlarından herhangi birine yerleşen öğrencilere verilen burstur.

Tercih Bursu

Madde 6 – (1) Tercih bursu, Üniversitenin Tıp, Mühendislik ve Mimarlık, Hukuk ve İlahiyat Fakültelerinin programlarından herhangi birine ilk tercihi olarak yerleşen ilk üç öğrenciye verilen burstur.

Madde 7 – (1) Süper burs, başarı bursu ve tercih bursu aşağıda belirtilen şartlara göre uygulanır:

 1. Burslar, zorunlu hazırlık sınıfı dâhil programın normal öğrenim süresi boyunca ve her öğretim yılında 9 ay olarak ödenir.
 2. Süper burs ve başarı bursu, ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme puanı başarı sıralamasına göre verilir. Ek puanlı yerleşme başarı sıralaması dikkate alınmaz.
 3. Yalnızca ana dal programı öğrencilerine burs verilir. İkinci ana dal ve yan dal programı öğrencileri burslardan yararlanamaz.
 4. Dikey veya yatay geçişle gelen öğrenciler burslardan yararlanamaz.
 5. İkinci öğretim programı öğrencileri ile ek yerleştirme ile yerleşen öğrenciler burslardan yararlanamaz.
 6. Birden fazla burs kazanan öğrenciye kazandığı en yüksek burs ödenir.
 7. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında okuyan öğrencilere bu süre zarfında teşvik bursu ödenmez. Kazandıkları burslar normal öğrenimlerine başladıkları zaman ödenmeye başlar.

(2) Burslar aşağıdaki durumlarda kesilir:

 1. Genel akademik not ortalamasının (GANO) 4,00 üzerinden 2,50’nin altına düşmesi (GANO her dönem sonu hesaplanır),
 2. Birden fazla başarısız dersin bulunması,
 3. Başka bir Üniversiteye yatay geçiş yapılması,
 4. Uzaklaştırma veya daha üst bir disiplin cezası alınması,
 5. Derse kayıt yapılmaması veya devamsızlık sınırının üstünde devamsızlık yapıldığının tespit edilmesi,
 6. Kayıt dondurulması,
 7. (a) ve (b) fıkrasındaki şartları taşıyan öğrencinin bursu takip eden dönemden itibaren kesilir.
 8. (c), (d), (e) ve (f) fıkrasındaki şartları taşıyan öğrencinin bursu tespit edildikleri anda dönem sonu beklenmeden kesilir.

(3) Erasmus ve Mevlana Programları dışında, geçici süre ile yurt dışı Üniversitelere öğrenim için gidecek lisans öğrencilerine Komisyon’un önerisi ve Mütevelli Heyetin onayı ile burs verilebilir.

(4) Yurt dışından gelecek başarılı öğrencilere burs verilip verilmeyeceği ve bursun şartları Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

İhtiyaç Bursu

Madde 8 – (1) Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları ile Enstitü Yönetimleri tarafından belirlenen ve Komisyon tarafından uygun görülen ihtiyaç sahibi öğrencilere Mütevelli Heyet kararı ile Kredi Yurtlar Kurumu kurallarına göre ihtiyaç bursu verilebilir.

(2) İhtiyaç bursu,  zorunlu hazırlık sınıfı dâhil programın normal öğrenim süresi boyunca ve her öğretim yılında 9 ay olarak ödenir.

(3) İhtiyaç bursu, uluslararası öğrenciler hariç olmak üzere, genel akademik not ortalamasının (GANO) 4,00 üzerinden 2,50’nin altına düşmesi; birden fazla başarısız dersin bulunması, kayıt dondurulması, derse kayıt yapılmaması veya devamsızlık sınırının üstünde devamsızlık yapıldığının tespit edilmesi; başka bir üniversiteye yatay geçiş yapılması ve uzaklaştırma veya daha üst bir ceza alınması durumlarında kesilir.

Başarı Ödülleri

Madde 9 – (1) Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarını derece ile (ilk üç derece) bitiren öğrencilere en yüksek aylık teşvik bursunun iki katını aşmayacak tutara kadar nakdi veya ayni ödül verilebilir.

(2) Yapmış olduğu akademik çalışmalarda veya spor, kültür ve bilim gibi alanlarda ulusal veya uluslararası yarışmalarda ilk üçe girmiş öğrencilere en yüksek aylık başarı bursunun iki katını aşmayacak tutar kadar nakdi veya ayni ödül verilebilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Akademik Teşvikler

Yayın Faaliyetlerine Verilecek Teşvikler

Madde 10 – (1) TÜBİTAK UBYT listesinde yer alan SCI, SCI -Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde tam metin basılı makalelere TÜBİTAK Yayın Teşvik Sistemi kadar destek verilir.

(2) TÜBİTAK UBYT listesinde yer almayan ancak SCI, SCI -Expanded, SSCI ve AHCI kapsamında yer alan dergilerde yayımlanan makalelere UBYT listesindeki en düşük teşvik miktarı kadar destek verilir.

(3) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yılda en az beş ve daha fazla yayın yapan öğretim elemanlarına, bu yayınların hepsinde birinci isim ya da sorumlu yazar olmaları halinde, a fıkrasındaki teşviklere ilave olarak 2.000 TL teşvik verilir.

(4) Teşvik ödemesi sadece Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin kadrolu veya sözleşmeli öğretim elemanları ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31 ve 40/b maddesi uyarınca Üniversitemizde görevlendirilen öğretim elemanlarına yapılır.

(5) Yayın teşvik ödemesinin yapılabilmesi için yayının Üniversite adına yapılması gerekir. Yayınlarda Üniversitenin adı herhangi bir kısaltma veya çıkarma yapılmadan aşağıdaki gibi tam olarak yazılmalıdır:

– Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi,

– Recep Tayyip Erdogan University,

– University of Recep Tayyip Erdogan,

– Université Recep Tayyip Erdogan,

– Recep Tayyip Erdogan Universität,

جامعة رجب طيب أردوغان

رجب طیب ‏ارطوغان اونیورسیتەسی

(6) Yayın teşvik ödemeleri yayınların basım yılı esas alınarak yapıl ır ve yayının sayı ve sayfa numarası alma şartı aranır.

(7) Öğretim elemanları Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi adresli yayınları ve ekleri ile birlikte REBİS sistemi üzerinden başvuru yapar.

(8) Çok yazarlı yayınlara verilecek teşvik yazar sayısına bölünerek her yazara eşit miktarda ödenir. Aynı yayında Üniversite dışından yazar bulunması durumunda ise yine teşvik yazar sayısına bölünür ve sadece Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde görev yapan öğretim elemanlarına ödeme yapılır.

(9) Akademik yayın teşvikleri, bir takvim yılı içerisindeki faaliyetleri kapsar ve Rektörlük Değerlendirme Kurulu tarafından takip eden yılın Mart ayı içerisinde hesaplanır ve Mütevelli Heyete sunulur.

Projeler

Madde 11 – (1) TÜBİTAK Projelerinde, panel aşamasına girmiş ve desteklenmiş projeler ile panel aşamasına girmiş, proje özgün değerinden başarılı bulunmuş ancak desteklenmemiş projelerin başvuru sahiplerine onaylı kabul ya da ret yazısının tarihi (yıl itibarı ile) dikkate alınarak Ek1 ve EK 2’de belirtilen teşvikler ödenir.

(2) Teşvik, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi adresli projeler için, Üniversite’nin kadrolu veya sözleşmeli ve tam zamanlı öğretim elemanlarına verilir.

(3) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim elemanlarının yürütücü veya yönetici olduğu projeler teşvik kapsamındadır.

(4) Öğretim elemanı aynı isim ve içerikteki proje ile ancak bir kez teşvik alabilir.

Kitaplar

Madde 12 (1) – Ulusal veya uluslararası yayınevleri tarafından basılan akademik nitelikli kitaplar için 2.500 TL yayın teşviki ödenir.

(2) Yayın teşviğinin verilebilmesi için kitabın Kültür Bakanlığı bandrolüne sahip olması ve en az 500 adet basıldığına dair yayın evi ile yapılmış sözleşmenin sunulması gerekir.

(3) Öğretim elemanı sadece akademik çalışma alanı kapsamında yazdığı kitaplardan yayın teşviğine müracaat edebilir.

(4) Öğretim elemanı, bir yılda en fazla 2 (iki) adet kitaptan yayın teşviği alabilir.

(5)   Kitap bölümü için 500 TL teşvik ödenir ve aynı kitapta en fazla iki bölüm yazarlığı için ödeme yapılır.

(6) Tam metin basılı kongre/sempozyum kitaplarına; kongre/sempozyumda sunulmuş bildirilerin toplandığı kitaplarda basılan kitap bölümlerine; daha önceden yayınlanmış olan kitap ya da kitap bölümünün genişletilmesi neticesinde oluşturulan yeni kitap veya kitap bölümlerine; online olarak bastırılan kitap/kitap bölümlerine; konu bütünlüğü olmayan (farklı disiplinlerdeki yazılardan oluşan) kitaplara ve yardımcı ders kitaplarına teşvik ödenmez.

(7) Daha önceden baskısı yapılmış olan, ancak Üniversite öğretim elemanının son baskısında bölüm yazarı olarak yer aldığı kitap bölümlerine yayın teşviği verilir.

(8) Kitap editörlüğü için 500 TL ödenir. Ancak sempozyum/kongrelerde sunulan bildirilerden oluşan kitap editörlüklerine herhangi bir teşvik ödemesi yapılmaz.

(9) Çok yazarlı kitap/kitap bölümlerinde teşvik tutarı yazarlar arasında eşit olarak bölünür ve sadece Üniversite kadrosundaki öğretim elemanlarına ödeme yapılır.

(10) Bir kitap/kitap bölümünün teşvik kapsamında değerlendirilebilmesi için çalışmanın ilk baskı olması, teşvik dönemi içerisinde (takvim yılı) basılması ve yazar adının yer aldığı bölümde ya da özgeçmiş kısmında üniversitenin adının eserin yazıldığı dilde herhangi bir kısaltma veya çıkarma yapılmadan tam olarak yazılmış olması gerekir.

Atıflar

Madde 13 – (1) Öğretim elemanlarının SCI, SCI -Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki ve TÜBİTAK UBYT listesine dâhil edilmiş dergilerdeki yayınlarına, aynı indekslerde ve listede yer alan dergilerden teşvik yılı içerisinde yapılan atıfların her biri için; Fen, Mühendislik ve Sağlık Bilimleri alanları için: 50 TL; Sosyal Bilimler: 100 TL teşvik verilir. Atıf alan yayınlar üç ve daha fazla yazarlı ise belirlenen ücretin yarısı ödenir.

(2) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi adres edilmeyen yayınlara yapılan atıflar ve self atıflar teşvik kapsamı dışındadır.

Patent/Faydalı Model

Madde 14 – (1) İstihdam ve katma değer oluşturmaya yönelik ürün odaklı patentler teşvik kapsamında olup, incelemesiz patentler teşvik kapsamı dışındadır.

(2) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi adres edilmeyen patent/faydalı modeller teşvik kapsamı dışındadır.

(3) Teşvik, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin kadrolu veya sözleşmeli ve tam zamanlı öğretim elemanlarına verilir.

(4) Teşvik tutarı, patent / faydalı model hak sahipleri arasında eşit olarak bölüştürülür.

(5) Bu kapsamdaki teşvik miktarları; patentler için uluslararası 12.000 TL, ulusal 10.000 TL, faydalı model için 2.500 TL olup ödemelerde Türk Patent Enstitüsü’nden alınan tescil belgesindeki tarih dikkate alınır.

Dergi Editörlüğü

Madde 15 – (1) Bir önceki takvim yılı süresi boyunca, “ISI-Web of Science” kapsamında yer alan, alanıyla ilgili bir derginin baş editörlüğü için 750 TL teşvik verilir.

Ödül

Madde 16 – (1) Aşağıda yer alan kategorilerden ödül alan araştırmacılara 20.000 TL teşvik verilir. Teşvik tutarı hak sahipleri arasında eşit olarak bölünür.

TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü

TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı

TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvikleri Ödülü

YÖK Üstün Başarı Ödülleri

Akademik Teşvik Değerlendirme Kurulu

Madde 17 – (1) Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksek Okulu ve Rektörlük bünyesinde Akademik Teşvik Değerlendirme Kurulu oluşturulur. Birimlerdeki akademik teşvik değerlendirme kurulları YÖK Akademik Teşvik Yönetmeliğindeki Birim Kurullarının kurulmasındaki esaslar dikkate alınarak oluşturulur.

(2) Rektörlük bünyesindeki Akademik Teşvik Değerlendirme Kurulu, Rektör tarafından belirlenen bir Rektör Yardımcısının başkanlığında, yine Rektör tarafından belirlenen fen, sosyal, sağlık ve mühendislik alanlarından en az bir temsilcinin görevlendirilmesiyle oluşur.

Yetki

Madde 18 – (1)Bu Yönergede bahsedilen burs, teşvik ve ödüllerin verilmesinde, verilmemesinde ve miktarlarının belirlenmesinde Mütevelli Heyet yetkilidir.

Yürürlük

Madde 19 – (1)Bu yönerge Mütevelli Heyet tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20 – (1) Bu yönerge hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.