T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI

BURS VE TEŞVİK YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1

 1. Bu yönergenin amacı Üniversitede eğitim öğretim görmekte olan başarılı öğrenciler ile nitelikli araştırmalar yapan akademik personelin desteklenmesi ve teşvik edilmesidir.

Dayanak

Madde 2

 1. Bu yönerge, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Senedinin 4. maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3

 1. Bu yönergede geçen;
Üniversite : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ni
Vakıf : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı’nı
Komisyon : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Yurt-Burs-Öğrenci   İşleri Komisyonu’nu
Kurul : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Akademik Teşvik Değerlendirme Kurulu’nu ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Bursları

Teşvik Bursları

Madde 4

 1. Üniversite’nin lisans programlarına yerleşen öğrencilerin hangilerine ve ne miktarda teşvik bursu verileceği hususu her yıl Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından belirlenerek Rektörlük tarafından ÖSYM’ye bildirilir.
 2. Erasmus ve Mevlana Programları dışında, geçici süre ile ikili işbirliği kapsamında yurt dışı Üniversitelere öğrenim için gidecek lisans öğrencilerine Komisyon’un ve Vakıf Mütevelli Heyeti’nin onayı ile uygun görülen miktarda burs verilebilir.
 3. Teşvik Bursları, Komisyonun önerisi ve Vakıf Mütevelli heyeti onayı olmadıkça önceki yıl verilen tutarı aşamaz.
 4. Öğrencinin genel akademik not ortalamasının 4.00 üzerinden 2.50’nin altına düşmesi, sınıf kaybı veya alttan dersinin bulunması, kayıt dondurması/izinli olması ya da uzaklaştırma veya daha üst bir ceza alması durumunda bursu kesilir.

İhtiyaç Bursları

Madde 5

 1. Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları ve Enstitü Yönetimleri tarafından belirlenen ve Komisyon tarafından uygun görülen ihtiyaç sahibi öğrencilere Kredi Yurtlar Kurumu kurallarına göre Vakıf Mütevelli heyetinin onayı alınarak burs ödenebilir.
 2. Yurt dışından gelecek başarılı öğrencilere ihtiyaç miktarlarına göre burs verilebilir ve yılda bir kez olmak üzere ülkelerine gidip gelebilmeleri için biletleri karşılanabilir.
 3. İhtiyaç bursları, uluslararası öğrenciler hariç olmak üzere, öğrencinin kayıt dondurmamış olması ve 2.50 not ortalamasını tutturması ve uzaklaştırma veya daha üst bir ceza almamış olması şartıyla azami öğrenim süresi boyunca ödenir.

Başarı Ödülleri

Madde 6

 1. Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarını ilk üç derece ile bitiren öğrencilere en yüksek aylık Teşvik Bursunun iki katını aşmayacak tutara kadar nakdi veya ayni ödül Vakıf Mütevelli heyetinin onayı ile verilebilir.
 2. Alanındaki akademik çalışmalarda veya spor, kültür ve bilim gibi alanlarda ulusal veya uluslararası yarışmalarda ilk üçe girmiş öğrencilere en yüksek aylık başarı bursunun iki katını aşmayacak tutar kadar nakdi veya ayni ödül Vakıf Mütevelli heyetinin onayı ile verilebilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Akademik Teşvikler

Yayın Faaliyetlerine Verilecek Teşvikler

Madde 7

 1. TÜBİTAK UBYT listesinde yer alan SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde basılı tam makalelere TÜBİTAK Yayın Teşvik Sisteminin iki katı destek verilir.
 2. TÜBİTAK UBYT listesinde yer almayan ancak SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamında yer alan dergilerde yayımlanan makalelere UBYT listesindeki en düşük teşvik miktarı verilir. Bu kapsamdaki yayınların çok yazarlı olması durumunda yazarlara hangi oranda ödeme yapılacağı TÜBİTAK UBYT sistemi kurallarına göre belirlenir.
 3. SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yılda en az beş ve daha fazla yayın yapan öğretim elemanları bu yayınların hepsinde birinci isim ya da sorumlu yazar olmaları halindea fıkrasındaki teşviklere ilave olarak 2.000 TL teşvik verilir.
 4. Vakıf teşvik ödemesi sadece Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin kadrolu veya sözleşmeli öğretim elemanları ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31 ve 40/b maddesi uyarınca Üniversitemizde görevlendirilen öğretim elemanlarına yapılır.
 5. Yayın teşvik ödemesinin yapılabilmesi için yayının Üniversitenin adına yapılması gerekir. Yayınlarda mutlaka aşağıdaki ifadelerden birisi adres olarak kullanılmalıdır:
 • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
 • Recep Tayyip ErdoganUniversity
 • TheUniversity of Recep Tayyip Erdogan,
 1. Yayın teşvik ödemeleri yayınların basım yılı esas alınarak yapılır.
 2. Her takvim yılı için öğretim elemanları o yıla ait olan ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi adresli çalışmalarını ve yayınlarını ekleri ile birlikte Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı’nın internet sayfası vasıtasıyla Kurula sunar.
 3. Bir önceki yıl için akademik yayın teşvikleri, Kurul tarafından takip eden yılın ŞUBAT ayında bir kez hesaplanır ve vakıf mütevelli heyetinin uygun gördüğü tarihte ödenir.

Projeler

Madde 8

 1. TÜBİTAK Projelerinde, panel aşamasına girmiş ve desteklenmiş projeler ile panel aşamasına girmiş, proje özgün değerinden başarılı bulunmuş ancak desteklenmemiş projelerin başvuru sahiplerine (Proje Yöneticisi veya Yürütücüsü) Ek1 ve EK 2’de belirtilen teşvikler verilir.
 2. Teşvik, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi adresli projeler için, Üniversite’nin kadrolu veya sözleşmeli ve tam zamanlı öğretim elemanlarına verilir.
 3. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi çalışanlarının yürütücü veya yönetici olduğu projeler teşvik kapsamındadır.
 4. Öğretim elemanı aynı isim ve içerikteki proje ile ancak bir kez teşvik alır.

Kitaplar

Madde 9

 1. Tanınabilirliği kurul tarafından belirlenen;

-Uluslararası yayınevleri tarafından basılan yabancı dildeki akademik nitelikli

kitaplar için; 3.000 TL / Kitap

-Ulusal yayınevleri tarafından basılan akademik nitelikli kitaplar için; 2.000 TL /

Kitap

-Kitap bölümü; 1000 TL. Aynı kitapta en fazla iki bölüm yazarlığı için ödeme

yapılır.

-Kitap editörlüğü; 1000 TL

 1. Kurul tarafından incelenip desteklenmeye değer bulunan basılmış olan yardımcı

ders kitabı veya ders kitabına 1.000TL teşvik verilir.

 1. Çok yazarlı yayınlara teşvik tutarı, T.C. ve yabancı uyruklu tüm yazarlar arasında eşit olarak bölüştürülür.
 2. Öğretim elemanlarına ait olan kitapların teşvik kapsamında değerlendirilebilmesi için çalışmanın ilk baskı olması, teşvik dönemi içinde basılmış olması ve yazar adının yer aldığı bölümde ya da özgeçmiş kısmındakurum adının (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi) geçmesi gerekmektedir.

Atıflar

Madde 10

 1. Öğretim elemanlarının SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki ve TÜBİTAK UBYT listesine dahil edilmiş dergilerin yayınlarına, aynı indekslerde ve listede yer alan dergilerden teşvik yılı içerisindeyapılan atıfların her biri için; Fen, Mühendislik ve Sağlık Bilimleri: 50 TL;Sosyal Bilimler: 100 TL teşvik verilir.
 2. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi adres edilmeyen yayınlara yapılan atıflar teşvik kapsamı dışındadır.

Patent/Faydalı Model

Madde 11

 1. İstihdam ve katma değer oluşturmaya yönelik ürün odaklı patentler teşvik kapsamındadır.
 2. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi adres edilmeyen patentler teşvik kapsamı dışındadır.
 3. Teşvik, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin kadrolu veya sözleşmeli ve tam zamanlı öğretim elemanlarına verilir.
 4. Teşvik tutarı, patent / faydalı model haksahipleri arasında eşit olarak bölüştürülür.
 5. Bu kapsamdaki teşvik miktarı 10.000 TL/Patent, 2.500 TL/faydalı modelolup, ödemelerde Türk Patent Enstitüsü’nden alınan tescil belgesindeki tarih dikkate alınır.

Dergi Editörlüğü

Madde 12

 1. Bir önceki takvim yılı süresi boyunca, “ISI-Web of Science” kapsamında yer alan, alanıyla ilgili bir derginin baş editörlüğü için 750 TL teşvik verilir.

Akademik Teşvik Değerlendirme Kurulu

Madde 13

 1. Fakülte, Yüksekokul ve Rektörlük bünyesinde Akademik Teşvik Değerlendirme Kurulu kurulur. Birimlerdeki akademik teşvik değerlendirme kurulu, Fakültelerde Dekan, Yüksekokullarda Müdür tarafından belirlenen bir Dekan/Müdür Yardımcısının başkanlığında her bölüm/anabilimdalı’ndan 1(bir) öğretim elemanının katılımıyla oluşur.
 2. Rektörlük bünyesindeki Akademik Teşvik Değerlendirme Kurulu, Rektör tarafından belirlenen bir Rektör Yardımcısının başkanlığında, yine Rektör tarafından belirlenen fen, sosyal, sağlık ve mühendislik alanlarından en az bir temsilcinin görevlendirilmesiyle oluşur.

Yetki

Madde 14

Bu Yönergede bahsedilen burs, teşvik ve ödüllerin verilmesinde Vakıf Mütevelli Heyeti takdir yetkisini kullanır.

Yürürlük

Madde 15

Bu yönerge Vakıf Mütevellî Heyeti tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16

Bu yönerge hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Başkanı yürütür.

 

                                                                   Ek 1 ULUSAL PROGRAMLAR                                                                           
ÖNERİLEN

KURUM /

PROGRAM 

ALT DESTEK PROGRAMI Desteklenmiş

Projeler için Mali Destek Miktarı (TL)

 

Panel            Aşamasına

Girmiş Projeler için Mali Destek Miktarı

(TL) 

TÜBİTAK Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001) 3000 500
Hızlı Destek Programı (1000,1002) 1000 250
Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (1003, 1004) 3000 500
Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı (1005) 3000 500
Tübitak Kamu Kurumları Araştırma Ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007) 3000 500
Bilimsel Ve Teknoloji İşbirliği Ağları Ve Platformu Kurma Girişimi Projesi (1301) 3000 500
Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destek Programı (3001) 2000 500
Kariyer Geliştirme Programı (3501) 3000 500
Bilim ve Toplum Projeleri (4004-4005-40075000 kodlu) 2000 500
Sanayi Destek Projeleri (1512, 1301, 1501, 1503, 1507, 1511, 1515, 1601, 1514, 1505 kodlu) 2000 500
Diğer Ar-Ge

Destek

Programları

Diğer kurum ve kuruluşlardan fonlanmış projelere verilecek teşvik miktarı, kurul tarafından, proje süresi ve bütçesi dikkate alınarak belirlenir.    

 

 

 

Ek 2. ULUSLARARASI PROGRAMLAR  
ÖNERİLEN KURUM / PROGRAM  ALT DESTEK PROGRAMI Mali

Miktarı

Kabul

Destek

(TL)

Mali Destek Miktarı

(TL) 

Başvuru

TÜBİTAK TÜBİTAK İkili İşbirliği 5.000   1000
COST 5000   1000
Uluslararası Sanayi Ar-Ge Sanayi Destekleri (1509) 5000   1000
ERA NET 5000   1000
HORIZON 2020 Horizon 2020 destek programınca fonlanan tüm projeler 20000   5000
AB Genel Sekreterliği (MFİB)   IPA  Destek Programları 10.000   2500
Nato Barış Ve

Güvenlik İçin Bilim

Programı

Programca fonlanmış tüm projeler 5000   1000
Ulusal Ajans

Erasmus+                   

Programca fonlanmış tüm projeler 4000   1000
Diğer Uluslararası

Kaynaklı Fonlar 

Diğer Uluslararası Kaynaklı Fonlar 4000   1000