Mütevelli Heyeti, Vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla Mütevelli Heyeti;

  • Mevzuat ve Vakıf Senedi hükümleri doğrultusunda Vakfın çalışma esaslarını tespit etmek,
  • Vakfın bütçesini hazırlamak ve bütçeyi uygulamak,
  • Mali işleri yürütmek ve düzenlemek, Vakfın faaliyet raporlarını hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak,
  • Şube ve temsilciliklerin açılmasına, iktisadî işletmeler, ortaklıklar ve şirketlerin kurulmasına ve faaliyetlerinin sona erdirilmesine ve tasfiyesine karar vermek; Vakfın iktisadî işletmeleri ile hissedarı olduğu şirket ve kuruluşların kurullarına temsilci seçmek,
  • Vakıf mal varlığının değerlendirilmesi ve yeni malî kaynaklara kavuşturulması hususunda gerekli çalışmaları yapmak,
  • Vakıf tüzel kişiliği adına; gerçek ve tüzel kişilerle hukukî, malî, idari ve sair konularda işlemler yapmak,
  • İlgili mevzuat, Vakıf Senedi ve Genel Kurulca verilen diğer görevleri yapmak,
  • Vakfın gayeleri doğrultusunda gerekli her türlü çalışmayı yapmak.