Akademik Teşvik ve Burs Yönergesi

  • Anasayfa
  • Akademik Teşvik ve Burs Yönergesi
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
GELİŞTİRME VAKFI
BURS VE TEŞVİK YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı Üniversitede eğitim-öğretim görmekte olan başarılı
öğrenciler ile nitelikli araştırmalar yapan akademik personelin desteklenmesi ve teşvik
edilmesidir.
Dayanak
Madde 2 – (1) Bu yönerge, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı
Senedi’nin 4. maddesine dayanarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 – (1) Bu yönergede geçen;
Komisyon : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Yurt-Burs-Öğrenci
Komisyonu’nu,
Kurul : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Akademik Teşvik Değerlendirme
Kurulu’nu,
Mütevelli Heyet: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti’ni,
Üniversite : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ni,
Vakıf : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı’nı,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Bursları
Süper Burs
Madde 4 – (1) Süper burs, Türkiye genel başarı sıralamasında (ek puanlı yerleştirme başarı
sırası hariç) ilk 1.000’e giren ve Üniversitenin lisans programlarından herhangi birine yerleşen
öğrencilere verilen burstur.
Başarı Bursu
Madde 5 – (1) Başarı bursu, Türkiye genel başarı sıralamasında (ek puanlı yerleştirme başarı
sırası hariç) ekteki (Ek 1) tabloda yer alan başarı sıralamalarından herhangi birinde bulunan ve
Üniversitenin lisans programlarından herhangi birine yerleşen öğrencilere verilen burstur.
Tercih Bursu
Madde 6 – (1) Tercih bursu, Üniversitenin Tıp, Mühendislik ve Mimarlık, Hukuk ve İlahiyat
Fakültelerinin programlarından herhangi birine ilk tercihi olarak yerleşen ilk üç öğrenciye
verilen burstur.
Madde 7 – (1) Süper burs, başarı bursu ve tercih bursu aşağıda belirtilen şartlara göre
uygulanır:
a) Burslar, zorunlu hazırlık sınıfı dahil programın normal öğrenim süresi boyunca
ve her öğretim yılında 9 ay olarak ödenir.
b) Süper burs ve başarı bursu, ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme puanı başarı
sıralamasına göre verilir. Ek puanlı yerleşme başarı sıralaması dikkate alınmaz.
c) Yalnızca ana dal programı öğrencilerine burs verilir. İkinci ana dal ve yan dal
programı öğrencileri burslardan yararlanamaz.
d) Dikey veya yatay geçişle gelen öğrenciler burslardan yararlanamaz.
e) İkinci öğretim programı öğrencileri ile ek yerleştirme ile yerleşen öğrenciler
burslardan yararlanamaz.
f) Birden fazla burs kazanan öğrenciye kazandığı en yüksek burs ödenir.
g) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında okuyan öğrencilere bu süre zarfında
teşvik bursu ödenmez. Kazandıkları burslar normal öğrenimlerine başladıkları
zaman ödenmeye başlar.
(2) Burslar aşağıdaki durumlarda kesilir:
a) Genel akademik not ortalamasının (GANO) 4,00 üzerinden 2,50’nin altına
düşmesi (GANO her dönem sonu hesaplanır),
b) Birden fazla başarısız dersin bulunması,
c) Başka bir Üniversiteye yatay geçiş yapılması,
d) Uzaklaştırma veya daha üst bir disiplin cezası alınması,
e) Derse kayıt yapılmaması veya devamsızlık sınırının üstünde devamsızlık
yapıldığının tespit edilmesi,
f) Kayıt dondurulması,
g) (a) ve (b) fıkrasındaki şartları taşıyan öğrencinin bursu takip eden dönemden
itibaren kesilir.
h) (c), (d), (e) ve (f) fıkrasındaki şartları taşıyan öğrencinin bursu tespit edildikleri
anda dönem sonu beklenmeden kesilir.
(3) Erasmus ve Mevlana Programları dışında, geçici süre ile yurt dışı Üniversitelere
öğrenim için gidecek lisans öğrencilerine Komisyon’un önerisi ve Mütevelli Heyetin onayı
ile burs verilebilir.
(4) Yurt dışından gelecek başarılı öğrencilere burs verilip verilmeyeceği ve bursun
şatları Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.
İhtiyaç Bursu
Madde 8 – (1) Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları ile Enstitü Yönetimleri
tarafından belirlenen ve Komisyon tarafından uygun görülen ihtiyaç sahibi öğrencilere
Mütevelli Heyet kararı ile Kredi Yurtlar Kurumu kurallarına göre ihtiyaç bursu verilebilir.
(2) İhtiyaç bursu, zorunlu hazırlık sınıfı dahil programın normal öğrenim süresi boyunca
ve her öğretim yılında 9 ay olarak ödenir.
(3) İhtiyaç bursu, uluslararası öğrenciler hariç olmak üzere, genel akademik not
ortalamasının (GANO) 4,00 üzerinden 2,50’nin altına düşmesi; birden fazla başarısız dersin
bulunması, kayıt dondurulması, derse kayıt yapılmaması veya devamsızlık sınırının üstünde
devamsızlık yapıldığının tespit edilmesi; başka bir üniversiteye yatay geçiş yapılması ve
uzaklaştırma veya daha üst bir ceza alınması durumlarında kesilir.
Başarı Ödülleri
Madde 9 – (1) Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarını derece ile (ilk üç derece)
bitiren öğrencilere en yüksek aylık teşvik bursunun iki katını aşmayacak tutara kadar nakdi
veya ayni ödül verilebilir.
(2) Yapmış olduğu akademik çalışmalarda veya spor, kültür ve bilim gibi alanlarda
ulusal veya uluslararası yarışmalarda ilk üçe girmiş öğrencilere en yüksek aylık başarı
bursunun iki katını aşmayacak tutar kadar nakdi veya ayni ödül verilebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Akademik Teşvikler
Yayın Faaliyetlerine Verilecek Teşvikler
Madde 10 – (1) TÜBİTAK UBYT listesinde yer alan SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI
kapsamındaki dergilerde tam metin basılı makalelere (Quartile 1 (Q1) kapsamında olanlar
hariç) TÜBİTAK Yayın Teşvik Sistemi kadar destek verilir.
(2) TÜBİTAK UBYT listesinde yer almayan ancak SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI
kapsamında yer alan dergilerde yayımlanan makalelere UBYT listesindeki en düşük teşvik
miktarı kadar destek verilir.
(3) TÜBİTAK UBYT listesinde yer alıp almamasına bakılmaksızın SCI, SCI -Expanded, SSCI ve AHCI
kapsamındaki dergilerde Quartile 1 (Q1) kapsamında olan dergilere TÜBİTAK Yayın Teşvik Sisteminin
iki katı kadar destek verilir.
(3) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yılda en az beş ve daha fazla
yayın yapan öğretim elemanlarına, bu yayınların hepsinde birinci isim ya da sorumlu yazar
olmaları halinde, a fıkrasındaki teşviklere ilave olarak 2.000 TL teşvik verilir.
(4) Teşvik ödemesi sadece Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin kadrolu veya
sözleşmeli öğretim elemanları ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31 ve 40/b maddesi
uyarınca Üniversitemizde görevlendirilen öğretim elemanlarına yapılır.
(5) Yayın teşvik ödemesinin yapılabilmesi için yayının Üniversite adına yapılması gerekir.
YayınlardaÜniversitenin adı herhangi bir kısaltma veya çıkarma yapılmadan aşağıdaki gibi tam
olarak yazılmalıdır:
– Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi,
– Recep Tayyip Erdogan University,
– University of Recep Tayyip Erdogan,
– Université Recep Tayyip Erdogan,
– Recep Tayyip Erdogan Universität,
جامعة رجب طيب أردوغان
رجب طیب ارطوغان اونیورسیتەیس
(6) Yayın teşvik ödemeleri yayınların basım yılı esas alınarak yapılır ve yayının sayı ve
sayfa numarası alma şartı aranır.
(7) Öğretim elemanları Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi adresli yayınları ve ekleri
ile birlikte REBİS sistemi üzerinden başvuru yapar.
(8) Çok yazarlı yayınlara verilecek teşvik yazar sayısına bölünerek her yazara eşit
miktarda ödenir. Aynı yayında Üniversite dışından yazar bulunması durumunda ise yine teşvik
yazar sayısına bölünür ve sadece Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde görev yapan öğretim
elemanlarına ödeme yapılır.
(9) Akademik yayın teşvikleri, bir takvim yılı içerisindeki faaliyetleri kapsar ve Rektörlük
Değerlendirme Kurulu tarafından takip eden yılın Mart ayı içerisinde hesaplanır ve Mütevelli
Heyete sunulur.
Projeler
Madde 11 – (1) TÜBİTAK Projelerinde, panel aşamasına girmiş ve desteklenmiş projeler
ile panel aşamasına girmiş, proje özgün değerinden başarılı bulunmuş ancak desteklenmemiş
ya da en az C puanı almış projelerin başvuru sahiplerine onaylı kabul ya da ret yazısının tarihi
(yıl itibarı ile) dikkate alınarak Ek 2 ve EK 3’de belirtilen teşvikler ödenir.
(2) Teşvik, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi adresli projeleriçin,Üniversite’nin kadrolu
veya sözleşmeli ve tam zamanlı öğretim elemanlarına verilir.
(3) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim elemanlarının yürütücü veya yönetici
olduğu projeler teşvik kapsamındadır.
(4) Öğretim elemanı aynı isim ve içerikteki proje ile ancak bir kezteşvik alabilir.
Kitaplar
Madde 12 – (1)-Ulusal veya uluslararası yayınevleri tarafından basılan akademik nitelikli
kitaplar için 2.500 TL yayın teşviki ödenir.
(2) Yayın teşviğinin verilebilmesi için Ulusal kitabın Kültür Bakanlığı bandrolüne sahip
olması ve en az 500 adet basıldığına dair yayın evi ile yapılmış sözleşmenin sunulması gerekir.
(3) Öğretim elemanı sadece akademik çalışma alanı kapsamında yazdığı kitaplardan yayın
teşviğine müracaat edebilir.
(4) Öğretim elemanı, bir yılda en fazla 2 (iki) adet kitaptan yayın teşviği alabilir.
(5) Kitap bölümü için 500 TL teşvik ödenir ve aynı kitapta en fazla iki bölüm yazarlığı için
ödeme yapılır.
(6) Tam metin basılı kongre/sempozyum kitaplarına; kongre/sempozyumda sunulmuş
bildirilerin toplandığı kitaplarda basılan kitap bölümlerine; daha önceden yayınlanmış olan
kitap ya da kitap bölümünün genişletilmesi neticesinde oluşturulan yeni kitap veya kitap
bölümlerine; konu bütünlüğü olmayan (farklı disiplinlerdeki yazılardan oluşan) kitaplara, soru
kitaplarına ve yardımcı ders kitaplarına teşvik ödenmez.
(7) Daha önceden baskısı yapılmış olan, ancak Üniversite öğretim elemanının son
baskısında bölüm yazarı olarak yer aldığı kitap bölümlerine yayın teşviği verilir.
(8) Kitap editörlüğü için 500 TL ödenir. Ancak sempozyum/kongrelerde sunulan
bildirilerden oluşan kitap editörlüklerine herhangi bir teşvik ödemesi yapılmaz.
(9) Çok yazarlı kitap/kitap bölümlerinde teşvik tutarı yazarlar arasında eşit olarak bölünür
ve sadece Üniversite kadrosundaki öğretim elemanlarına ödeme yapılır.
(10) Bir kitap/kitap bölümünün teşvik kapsamında değerlendirilebilmesi için
çalışmanın ilk baskı olması, teşvik dönemi içerisinde (takvim yılı) basılması ve yazar adının yer
aldığı bölümde ya da özgeçmiş kısmında üniversitenin adının eserin yazıldığı dilde herhangi bir
kısaltma veya çıkarma yapılmadan tam olarak yazılmış olması gerekir.
Atıflar
Madde 13 – (1) Öğretim elemanlarının SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki
dergilerdeki yayınlarına, aynı indekslerde ve listede yer alan dergilerden teşvik yılı içerisinde
yapılan atıfların her biri için; Fen, Mühendislik ve Sağlık Bilimleri alanları için: 80 TL; Sosyal
Bilimler: 150 TL teşvik verilir. Atıf alan yayınlar üç ve daha fazla yazarlı ise belirlenen ücretin
yarısı ödenir.
(2) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi adres edilmeyen yayınlara yapılan atıflar ve self
atıflar teşvik kapsamı dışındadır.
Patent/Faydalı Model
Madde 14 – (1) İstihdam ve katma değer oluşturmaya yönelik ürün odaklı patentler
teşvik kapsamında olup, incelemesiz patentler teşvik kapsamı dışındadır.
(2) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi adres edilmeyen patent/faydalı modeller teşvik
kapsamı dışındadır.
(3) Teşvik, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin kadrolu veya sözleşmeli ve tam zamanlı
öğretim elemanlarına verilir.
(4) Teşvik tutarı, patent / faydalı model hak sahipleri arasında eşit olarak bölüştürülür.
(5) Bu kapsamdaki teşvik miktarları; patentler için uluslararası 12.000 TL, ulusal 10.000
TL, faydalı model için 2.500 TL olup ödemelerde Türk Patent Enstitüsü’nden alınan tescil
belgesindeki tarih dikkate alınır.
Dergi Editörlüğü
Madde 15 – (1) Bir önceki takvim yılı süresi boyunca, “ISI-Web of Science” kapsamında
yer alan, alanıyla ilgili bir derginin baş editörlüğü için 750 TL teşvik verilir.
Ödül
Madde 16 – (1) Aşağıda yer alan kategorilerden ödül alan araştırmacılara 20.000 TL
teşvik verilir. Teşvik tutarı hak sahipleri arasında eşit olarak bölünür.
TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü
TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı
TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvikleri Ödülü
YÖK Üstün Başarı Ödülleri
Akademik Teşvik Değerlendirme Kurulu
Madde 17 – (1) Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksek Okulu ve Rektörlük bünyesinde
Akademik Teşvik Değerlendirme Kurulu oluşturulur. Birimlerdeki akademik teşvik
değerlendirme kurulları YÖK Akademik Teşvik Yönetmeliğindeki Birim Kurullarının
kurulmasındaki esaslar dikkate alınarak oluşturulur.
(2) Rektörlük bünyesindeki Akademik Teşvik Değerlendirme Kurulu, Rektör tarafından
belirlenen bir Rektör Yardımcısının başkanlığında, yine Rektörtarafından belirlenenfen,sosyal,
sağlık ve mühendislik alanlarından en az bir temsilcinin görevlendirilmesiyle oluşur.
Yetki
Madde 18 – ( 1 ) Bu Yönergede bahsedilen burs, teşvik ve ödüllerin verilmesinde,
verilmemesinde ve miktarlarının belirlenmesinde Mütevelli Heyet yetkilidir.
Yürürlük
Madde 19 – ( 1 ) Bu yönerge Mütevellî Heyet tarafından kabul edildiği tarihte
yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 20 – (1) Bu yönerge hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme
Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı yürütür