Genel Kurul Vakfın en yüksek karar organıdır. Görev ve yetkileri şunlardır:

  • Mütevelli Heyeti’nin asıl üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerini seçmek, gerektiği takdirde bu üyeliklerin üye sayısını arttırmak, görevlerine son vermek, boşalan üyelikler için seçim yapmak,
  • Vakıf üyelik teklif ve taleplerini karara bağlamak.
  • Genel Kurulun boşalan üyelikleri için seçim yapmak,
  • Mütevelli Heyeti’nin her türlü faaliyeti ile bilanço ve gelir-gider hesaplarını ve bunlarla ilgili Denetim Kurulu raporlarını incelemek, bunların ibraları konusunda karar vermek,
  • Vakıf faaliyetleri ile ilgili genel politikaları belirlemek, gerekli göreceği komisyon ve kurulları kurmak,
  • Vakıf Senedinin değiştirilmesine ilişkin olarak, Genel Kurulun üyelerinin en az beşte birinin yaptığı yazılı teklifleri görüşüp salt çoğunluk ile karara bağlamak,
  • Gerektiğinde Genel Kurul Üye sayısı arttırmak, İstişare Heyet üyelerini seçmek, Onursal Başkanın belirledikleri hariç gerektiğinde görevlerine son vermek.
  • Devri mümkün olan konularda Mütevelli Heyetine yetki vermek.
  • Vakfın gaye ve faaliyetleri doğrultusunda gerekli çalışmalar yapmak.
  • Mevzuat ve Vakıf Senedi hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak.