Vakıf Senedi

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI
SENEDİ

Vakıf
MADDE 1- Vakfın adı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfıdır. İzleyen maddelerde; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kısaca “Üniversite” olarak, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı ise “Vakıf” olarak ifade edilecektir.
Vakfın Merkezi
MADDE 2 Vakfın merkezi Rize ili olup, adresi: Piriçelebi Mahallesi Palmiye Sokak N0 4 RİZE’dir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bildirmek şartıyla Mütevelli heyet kararıyla aynı yerleşim yeriiçerisinde adres değişikliği yapılabilir.
Vakfın Gayesi
MADDE 3- Vakfın gayesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin şiarına uygun bir konuma en kısa sürede ulaşabilmesi ve eğitim alanında devletin kamu hizmeti yükünü azaltmak için hayırlı çalışmalarda bulunmak azim ve kararı ile:
Üniversitenin;
a) Fizikî ve teknolojik altyapısı ile eğitim, araştırma ve uygulama imkânlarının geliştirilmesine destek olmak,
b) Akademik ve idari personelinin ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü desteği sağlamak,
c) Öğrencilerin ödüllendirilmesi ve desteklenmesini sağlamaktır.
Vakfın faaliyetleri
MADDE 4- Vakfın faaliyetleri şunlardır:
a) Öğretim elemanlarının araştırma, inceleme ve uygulama çalışmalarını teşvik etmek, yurtiçi ve yurtdışında yetiştirilmelerine yönelik destekler vermek, akademik ve idarî personele ödüller vermek,
b) Yurtiçinden ve yurtdışından, nitelikli öğretim elemanlarının teminine yönelik çalışmalar yapmak ve gereken her türlü desteği vermek,
c) Üniversitenin her türlü eğitim-öğretim altyapısı, teknolojisi ve malzemeleri ile araştırma, geliştirme ve uygulama projelerinin finansmanlarını ve projelerle ilgili diğer ihtiyaçlarını kısmen veya tamamen karşılamak,
d) Mülga (15.10.2015 tarih ve 2015/615 karar sayılı Rize 2.Asliye Hukuk Mahkemesi kararı ile tescil.)
e) Öğrencilerine burslar ve ödüller vermek, barınmalarına, yurtiçi ve yurtdışı çalışmalarına, araştırmalarına, eğitim ve öğrenimlerine gerekli gördüğü desteği ve yardımları sağlamak,
f) Üniversitenin düzenleyeceği her türlü seminer, kurs, konferans, panel, sempozyum, sergi, konser, yarışma, toplantı, fuar ve benzeri etkinlikleri desteklemek,
g) Mülga (15.10.2015 tarih ve 2015/615 karar sayılı Rize 2.Asliye Hukuk Mahkemesi kararı ile tescil.)
ğ) Üniversitenin tanıtımında her türlü desteği sağlamak,
h) Mülga (15.10.2015 tarih ve 2015/615 karar sayılı Rize 2.Asliye Hukuk Mahkemesi kararı ile tescil.)
i) Üniversite öğretim üyelerinin barınma ihtiyaçlarının giderilmesine katkıda bulunmak.
Vakfın yapabileceği iş ve işlemler
MADDE 5-Vakıf, gayesine ulaşmak için miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara; bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya, sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini tahsile ve harcamaya, Vakıf malvarlığına giren taşınmaz mal veya gelirlerini yatırımlarda kullanmaya, Vakıf gaye ve hizmet konularına aykırı olmamak şartı ile yapılacak bağış, vasiyet, satın alma ve diğer yollarla iktisap ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve nakitleri yönetmeye ve tasarruf etmeye, menkul değerleri almaya ve Vakfın gayesi doğrultusunda bunları değerlendirmeye, satmaya, kiralamaya, Vakfın gayesine benzer çalışmalarda bulunan diğer vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya ve yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz mallar üzerindeki irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri aynî hakları kabule, bu hakları kullanmaya, mevcut ya da muhtemel gelirleri ile akdedeceği sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya ve vermeye, geçerli banka kefaletlerini kabule, gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve Vakfa gelir sağlamak gayesi ile iktisadî işletmeler, ortaklıklar ve şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, idarelerinde bulunmaya, bunları doğrudan işletmeye ya da işlettirmeye, kira sözleşmeleri ve alt kira sözleşmeleri yapmaya, gerekli görülen teşebbüs, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri işleri ve sözleşmeleri yapmaya, eğitim, öğretim ve sağlık hizmetleri için gerekli tesisleri inşa etmeye, kurmaya kiralamaya işletmeye, menkul veya gayrimenkuller almaya veya bu maksatla kurulmuş tesisler ve işletmelerle işbirliğine girmeye; eğitim ve öğretimin gerekli kıldığı teknolojiyi sağlayarak geliştirilmesi için her türlü teşebbüslerde bulunmaya, her türlü yazılı ve görsel yayınlarda bulunmaya, kreş, Okul öncesi, ilk ve orta öğretim düzeyinde kurumlar kurmaya, inşa etmeye, kiralamaya, işletmeye ve bunların ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmaya Türk Medeni Kanununun 48.maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.
Vakfın Kuruluş Malvarlığı
MADDE 6- Vakfın kuruluş malvarlığı, kurucular tarafından Vakfa tahsis edilmiş olan 53.000 (Elli Üç Bin) TL’dir.
Kuruluş malvarlığı, Vakfın kurulmasını müteakip mal varlığına yapılacak ilavelerle artırılabilir.
Vakfın organları
MADDE 7- Vakfın organları; Genel Kurul, Mütevelli Heyeti, Denetim Kurulu ve İstişare
Heyeti’dir.
Genel Kurul
MADDE 8- Genel Kurul, vakfın kurucu üyeleri ile seçilmiş üyelerinden oluşur. Genel Kurul üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka bir nedenle sona ermesi halinde, boşalan üyelikler için Mütevelli Heyetin teklifi ile Genel Kurul kararıyla seçim yapılır. Genel Kurul her yıl en az bir kez toplanır. Genel Kurul üyelerinin mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya katılmamaları halinde üyelikleri sona erer. Genel Kurul üyesi olan gerçek kişilerden kamu görevlisi olmaları nedeniyle Rize’de görev yapanların başka bir İl’e atanması veya genel kurul üyeliğine seçildiği tarihteki kamu unvanının değişmesi veya son bulması halinde vakfın organlarındaki görevi de sona erer. Vakfın Onursal Başkanının, Genel Kurul üyelerinin beşte birinin veya Mütevelli Heyetinin mutlak çoğunluğunun yazılı talebiyle Genel Kurul olağan üstü toplantıya çağrılabilir. Genel Kurulun toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı katılan üyelerle yapılır. Karar için başka bir çoğunluk gösterilmedikçe toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alınır. Toplantıları, Genel Kurulun kendi arasında seçeceği bir başkan ve iki katipten teşekkül eden “Başkanlık Divanı” idare eder. Toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az yedi gün önce elektronik posta veya diğer yollarla üyelere bildirilir. Genel Kurul toplantısının çağrı ve hazırlık çalışmaları Mütevelli Heyeti tarafından yerine getirilir.
Genel Kurulun görev ve yetkileri
MADDE 9- Genel Kurul Vakfın en yüksek karar organıdır. Görev ve yetkileri şunlardır:
a) Mütevelli Heyeti’nin asıl üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerini seçmek, gerektiği takdirde bu üyeliklerin üye sayısını arttırmak, görevlerine son vermek, boşalan üyelikler için seçim yapmak,
b) Vakıf üyelik teklif ve taleplerini karara bağlamak.
c) Genel Kurulun boşalan üyelikleri için seçim yapmak,
d) Mütevelli Heyeti’nin her türlü faaliyeti ile bilanço ve gelir-gider hesaplarını ve bunlarla ilgili Denetim Kurulu raporlarını incelemek, bunların ibraları konusunda karar vermek,
e) Vakıf faaliyetleri ile ilgili genel politikaları belirlemek, gerekli göreceği komisyon ve kurulları kurmak,
f) Vakıf Senedinin değiştirilmesine ilişkin olarak, Genel Kurulun üyelerinin en az beşte birinin yaptığı yazılı teklifleri görüşüp salt çoğunluk ile karara bağlamak,
ğ) Gerektiğinde Genel Kurul Üye sayısı arttırmak, İstişare Heyet üyelerini seçmek, Onursal Başkanın belirledikleri hariç gerektiğinde görevlerine son vermek.
h) Devri mümkün olan konularda Mütevelli Heyetine yetki vermek.
i) Vakfın gaye ve faaliyetleri doğrultusunda gerekli çalışmalar yapmak.
j) Mülga (15.10.2015 tarih ve 2015/615 karar sayılı Rize 2.Asliye Hukuk Mahkemesi kararı ile tescil.)
k) Mevzuat ve Vakıf Senedi hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak.
Mütevelli Heyeti
MADDE 10- Mütevelli Heyeti, Genel Kurul tarafından seçilecek dokuz üyeden oluşur. Çoğunluğun ve başkanın vakfın Genel Kurul Üyesi olmak zorunludur.
Mütevelli Heyetinin toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Çoğunluk sağlanamazsa başkan ya da başkan vekilinden birisinin katılmış olması şartıyla ikinci toplantı katılan üyelerle yapılır.
Mütevelli Heyetinin karar yeter sayısı, toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğudur.
Mütevelli Heyeti üyelerinin ölüm, istifa, Genel Kurul üyeliğinin sona ermesi, hastalık gibi sebepler dışında mazeretini belirtmeksizin üst üste en fazla iki toplantıya katılmamaları halinde üyelikleri sona erer. Mütevelli Heyet üyeliğinin herhangi bir şekilde boşalması halinde Genel Kurul tarafından seçim yapılır.
Mütevelli Heyeti ilk toplantısında bu senedin geçici birinci maddesinde düzenlenen usule göre bir Başkan, Bir Başkanvekili, bir genel sekreter ve bir muhasip üye seçer.
Mütevelli Heyetin görev süresi azami üç yıldır. Süresi bitenler yeniden seçilebilir. Ancak üyelerin üçte biri her sene yenilenir.
Mütevelli Heyeti; Başkanın çağrısı ile toplanır. Toplantının günü, saati, yeri ve gündemi elektronik posta veya diğer yollarla üyelere bildirilir.
Mütevelli Heyetinin görev ve yetkileri
MADDE 11- Mütevelli Heyeti, Vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla Mütevelli Heyeti;
a) Mevzuat ve Vakıf Senedi hükümleri doğrultusunda Vakfın çalışma esaslarını tespit etmek,
b) Vakfın bütçesini hazırlamak ve bütçeyi uygulamak,
c) Mali işleri yürütmek ve düzenlemek, Vakfın faaliyet raporlarını hazırlayarak Genel
Kurulun onayına sunmak,
d) Şube ve temsilciliklerin açılmasına, iktisadî işletmeler, ortaklıklar ve şirketlerin kurulmasına ve faaliyetlerinin sona erdirilmesine ve tasfiyesine karar vermek; Vakfın iktisadî işletmeleri ile hissedarı olduğu şirket ve kuruluşların kurullarına temsilci seçmek,
e) Vakıf mal varlığının değerlendirilmesi ve yeni malî kaynaklara kavuşturulması hususunda gerekli çalışmaları yapmak,
f) Vakıf tüzel kişiliği adına; gerçek ve tüzel kişilerle hukukî, malî, idari ve sair konularda işlemler yapmak,
ğ) İlgili mevzuat, Vakıf Senedi ve Genel Kurulca verilen diğer görevleri yapmak,
g) Mülga (15.10.2015 tarih ve 2015/615 karar sayılı Rize 2.Asliye Hukuk Mahkemesi kararı ile tescil.)
h) Vakfın gayeleri doğrultusunda gerekli her türlü çalışmayı yapmak.
Vakfın temsili
MADDE 12 – Vakfı Mütevelli Heyeti temsil eder. Mütevelli Heyeti bu temsil yetkisini
Mütevelli Heyeti Başkanı veya Başkan vekiline devredebilir. Mütevelli Heyeti, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dâhilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.
Denetim Kurulu
MADDE 13- Denetim Kurulu, Vakfın faaliyet ve hesaplarını denetleyen organ olup Genel Kurul tarafından seçilen iki üyeden oluşur. Denetim Kurulu üyelerinin görev süresi azami üç yıldır. Süresi bitenler yeniden seçilebilir.
İstişare Heyeti
MADDE 14- İstişare Kurulu, danışma organı olup vakfa veya üniversiteye maddi, manevi destek veren, eğitime ulusal ve uluslararası düzeyde katkı ve hizmeti geçen kişilerden oluşur. İstişare Heyet üyeleri ve başkanı Onursal Başkan veya Genel Kurul tarafından belirlenir.
Onursal Başkanlık
MADDE 15- Türkiye Cumhuriyeti’nin 12.Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN Vakfın Onursal Başkanıdır. Onursal Başkan, gerekli gördüğünde vakfın organlarını toplantıya davet eder ve toplantıların başkanlığını yapar.
Vakıf Meclisi
Madde 16- Mülga (15.10.2015 tarih ve 2015/615 karar sayılı Rize 2.Asliye Hukuk Mahkemesi kararı ile tescil.)
Vakfın gelirleri
MADDE 17-
a) Vakfın gayesine uygun her türlü şartlı ve şartsız bağışlar ve vasiyetler ile Vakfa yurt içi ve yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan yapılacak aynî ve nakdî bağış ve yardımlar,
b) Vakfın taşınır ve taşınmaz malları ile menkul kıymetlerinden elde edilecek kira, prim, temettü, komisyon, gelir payı, satış geliri ve diğer gelirler,
c) Vakfın sahibi veya ortağı olduğu iktisadî işletme, şirket ve diğer ortaklıklardan elde edilecek gelirler,
d) Diğer gelirler.
Vakıf gelirlerinin tahsis ve sarf edileceği yerler ile vergi muafiyetine ilişkin ilkeler
MADDE 18- Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az dörtte üçü vakfın gayesine tahsis ve sarf olunur. Vakfın vergi muafiyetine ilişkin ilkeler :
a) Yönetim ve idame giderleri ile yedek akçe ve Vakıf mal varlığını artıracak yatırımlar için ayrılmış ödeneklerin tamamı veya bir bölümü Vakfın gayesine ve hizmet konularına yönelik hizmetlere tahsis edilebilir.
b) Vakfın, gayesine ve hizmet konularına tahsis ettiği ödenekleri çalışma dönemi içinde harcaması zorunludur. Ancak bu ödeneklerin tamamı veya bir bölümü belli projelerin gerçekleştirilmesi için belirli bir süre ile bir fonda tutulabilir.
c) Vakfın gayesine ve hizmet konularına tahsis edilen ödenekler hiçbir şekilde başka bir gayeyle kullanılamaz.
d) Yönetim ve idame giderlerine ayrılan ödenekler; yedek akçe veya Vakfın mal varlığını artıracak yatırımlar için kullanılabilir.
Üyelik
MADDE 19- Genel Kurulun gerekli görmesi halinde Vakfa üye alabilir. Üyeliğe kabul ve üyelikten azil işlemleri Genel Kurul tarafından belirlenecek usul ve esaslar dahilinde yürütülür.
Uluslararası faaliyet
MADDE 20- Vakıf, gaye veya faaliyetleri doğrultusunda, uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunabilir, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açabilir, üst kuruluşlar kurabilir ve yurt dışında kurulmuş kuruluşlara üye olabilir.
Vakıf resmî senedinde değişiklik
MADDE 21- Vakıf mallarının korunması veya gaye ve hizmet konularının sürdürülmesi için Vakıf senedinin değiştirilmesine ihtiyaç duyulduğunda veyahut durum ve şartlardaki değişiklikler sebebiyle Vakıf Senedinde yazılı gayeye bağlı kalınması Vakfedenlerin arzusuna açıkça uymayacak hâle geldiğinde, Kurucular Kurulu üyelerinin en az beşte birinin yaptığı yazılı teklif üzerine, üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu ile Genel Kurul tarafından Vakıf Senedi değiştirilir. Vakıf senedinin değişikliğine ait tekliflerin oylaması gizli oyla yapılır.
Vakfın sona ermesi
MADDE 22- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, tasfiyeden arta kalan mal varlığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine intikal eder. O tarihte bu isimle bir Üniversite mevcut değilse, mal varlığı kamu yararına faaliyet gösteren bir kuruma devredilir. Devredilecek kuruma Genel Kurul karar verir. Vakfın feshi kararı; Genel Kurul üyelerinin tam sayısının en az üçte birinin yazılı teklifi ve Kurucular Kurulu üye tamsayısının üçte ikisinin oyu ile mümkündür. Genel Kurulun toplantı imkânının ortadan kalkmış olması halinde ilgili mevzuat uygulanır. Vakfın feshine ilişkin tekliflerin oylaması gizli oyla yapılır.
Genel Kurul Üyeleri
MADDE 23- Genel Kurul, vakfın mevcut kurucuları ile boşalan üyelikler için kurucular kurulu tarafından seçilen aşağıdaki kişilerden oluşur.
1- Abdulkadir KART
2- Abdulkadir KONUKOĞLU
3- Abdürrahim ALBAYRAK
4- Adnan ERTEM
5- Ahmet YAZGAN
6- Ali KOPUZ
7- Ali Zeki SARUHAN
8- Bayram Ali BAYRAMOĞLU
9- Cengiz KAPTANOĞLU
10- Davut DİŞLİ
11- Emrullah TURANLI
12- Fahri KASIRGA
13- Halim METE
14- Hamdi SAFİ
15- Av.Harun MERTOĞLU
16- Hasan Kemal YARDIMCI
17- Hayati YAZICI
18- Haydar Ali YILDIZ
19- Hayrettin ÖZALTIN
20- Hikmet AYAR
21- Hüseyin ATILGAN
22- İbrahim EKŞİ
23- İbrahim ER
24- İbrahim KARAOSMANOĞLU
25- İmdat SÜTLÜOĞLU
26- İsmail KAHRAMAN
27- Kenan TORLAK
28- Köksal TOPTAN
29- Lütfullah YILMAZ
30- Mehmet CENGİZ
31- Mehmet Emin ERKAN
32- Mehmet ERDOĞAN
33- Mehmet Hasan KOSİF
34- Mehmet Nazif GÜNAL
35- Metin KALKAVAN
36- Muhammed AVCI
37- Necmeddin Bilal ERDOĞAN
38- Niyazi METE
39- Nusret BAYRAKTAR
40- Osman Aşkın BAK
41- Rahmi METİN
42- Recep Süleyman ÖZDİL
43- Seyfullah HACIMÜFTÜOĞLU
44- Süleyman KARAKAN
45- Şaban Aziz KARAMEHMETOĞLU
46- Şaban Cemil KAZANCI
47- Tamer KIRAN
48- Kemal ÇEBER (Rize Valisi)
49- Rahmi METİN (Rize Belediye Başkanı)
50- Hüseyin KARAMAN (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü)
51- Yusuf Ziya ALİM (Çay-Kur Genel Müdürü)
Organların toplanması ve ilk seçimleri
GEÇİCİ MADDE 1-Kurucu Üyeler, Vakfın tescili tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde toplanarak, Mütevelli Heyeti asıl ve yedek üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerini seçer. Mütevelli Heyeti, iş bu geçici maddenin birinci fıkrasında öngörülen seçimlerin yapılmasını izleyen otuz gün içinde ilk toplantısını yaparak, kendi arasında görev taksimi yapar. Denetim Kurulu da aynı süre içinde toplanarak çalışmalarına başlar.